සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

අ.පො.ස. උ/​පෙ සංයුක්ත ගණිතය,​ නිවසට පැමිණ උගන්වයි. සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය. සිද්ධාන්ත පංති සඳහා එක් පැමිණීමකට 5,​000/​-. පුණරීක්ෂණ සඳහා 6,​000/​-. එක් අවුරුදු විශේෂ පාඨමාලාවක්ද ඇත. 0756372493.
074603

Comments