මහජන බැංකුවේ 2021 වාර්ෂික වාර්තාව (CMA) සම්මාන උලෙළේ ඇගයීමට | සිළුමිණ

මහජන බැංකුවේ 2021 වාර්ෂික වාර්තාව (CMA) සම්මාන උලෙළේ ඇගයීමට

ශ්‍රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනය (CMA) සංවිධානය කරන CMA ඒකාබද්ධ වාර්තාකරණ විශිෂ්ටතා සම්මාන උලෙළේදී 2022දී මහජන බැංකුවේ 2021 වසරේ වාර්ෂික වාර්තාව ශ්‍රී ලංකාවේ ‘විශිෂ්ටතම ඒකාබද්ධ වාර්ෂික වාර්තා’ දහයෙන් එකක් ලෙස සම්මානයට පාත්‍ර විය.

තම ආයෝජකයන්ට සහ පාර්ශ්වකරුවන්ට ප්‍රයෝජනවත් වන අයුරින් ඒකාබද්ධ වාර්තාකරණය කටයුතු සිදු කරන ශ්‍රී ලාංකීය සමාගම් දිරිමත් කිරීමේ අරමුණින් වාර්ෂිකව මෙම සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය පවත්වයි. ඒකාබද්ධ වාර්තාකරණය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සංවිධානය විසින් 2013 දෙසැම්බර් මාසයේදී නිකුත් කරන ලද ජාත්‍යන්තර වාර්තාකරණ රාමුවේ මාර්ගෝපදේශ යටතේ මෙහිදී ඒකාබද්ධ වාර්තා ඇගයීමට ලක් කරයි.

Comments