බිලිඳු නමට අකුරු | Page 2 | සිළුමිණ

බිලිඳු නමට අකුරු

දෙසැ­ම්බර් 04 සිට දෙසැ­ම්බර් 10 දක්වා


දෙසැ­ම්බර් 04 ඉරිදා
දෙසැ­ම්බර් 04 ඉරිදා 06.16 තෙක් රේවතී නැකැ­තයි. සුදුසු අකුරු දෙ,දො,ච, චි
දෙසැ­ම්බර් 05 සඳුදා
දෙසැ­ම්බර් 04 ඉරිදා 06.16 සිට දෙසැ­ම්බර් 05 සඳුදා 07.14 තෙක් අස්විද නැකැ­තයි. සුදුසු අකුරු චු,චෙ,චො,ල
දෙසැ­ම්බර් 06 අඟ­හ­රු­වාදා
දෙසැ­ම්බර් 05 සඳුදා 07.14 සිට දෙසැ­ම්බර් 06 අඟ­හ­රු­වාදා 08.38 තෙක් බෙරණ නැකැ­තයි. සුදුසු අකුරු ලි,ලු,ලෙ,ලො

දෙසැ­ම්බර් 07 බදාදා
දෙසැ­ම්බර් 06 අඟ­හ­රු­වාදා 08.38 සිට දෙසැ­ම්බර් 07 බදාදා 10.24 තෙක් කැති නැකැ­තයි. සුදුසු අකුරු අ,ඉ,උ,එ
දෙසැ­ම්බර් 08 බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා
දෙසැ­ම්බර් 07 බදාදා 10.24 සිට දෙසැ­ම්බර් 08 බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා 12.32 තෙක් රෙහෙණ නැකැ­තයි. සුදුසු අකුරු ඔ,ව,වි,වු
දෙසැ­ම්බර් 09 සිකු­රාදා
දෙසැ­ම්බර් 08 බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා 12.32සිට දෙසැ­ම්බර් 09 සිකු­රාදා 14.59 තෙක් මුව සිරස නැකැ­තයි. සුදුසු අකුරු වෙ,වො,ක,කි
දෙසැ­ම්බර් 10 සෙන­සු­රාදා
දෙසැ­ම්බර් 09 සිකු­රාදා 14.59 සිට දෙසැ­ම්බර් 10 සෙන­සු­රාදා 17.41 තෙක් අද නැකැ­තයි. සුදුසු අකුර 'කු' ඉන් පසු ඉරිදා 20.35 තෙක් පුනා­වස නැකැ­තයි. සුදුසු අකුරු කෙ,කො,හ,හි,

සමන්ති අහු­බුදු

Comments