පැල්වත්ත කිරි විකුණුම් මධ්‍යස්ථානයක් කැකිරාවට | සිළුමිණ

පැල්වත්ත කිරි විකුණුම් මධ්‍යස්ථානයක් කැකිරාවට

ශ්‍රී ලංකාවට වටිනා විදේශ විනිමයක් ඉතිරි කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම දේශීය කිරි නිෂ්පාදන සන්නාමයක් වන පැල්වත්ත විසින් කිරි එකතු කිරීමේ, බෙදාහැරීමේ සහ විකුණුම් මධ්‍යස්ථානයක් පසුගියදා අනුරාධපුරයේ කැකිරාව ප්‍රදේශයේදී විවෘත කරන ලදී. පැල්වත්ත අලෙවිසැල් ජාලයේ 15 වන කිරි නිෂ්පාදන අලෙවිසැල මෙයයි. පැල්වත්ත කර්මාන්තශාලා දැනට දිනකට නැවුම් කිරි ලීටර් 150,000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් හසුරවනු ලබයි. උසස් තත්ත්වයේ කිරි සැපයුමක් පවත්වා ගැනීම සඳහා සමාගම විසින් සිය ගොවීන්ට නිරතුරුවම දිරිගැන්වීම් ලබා දීම සිදු කරයි. ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිටින කිරි ගොවීන්ගෙන් 10,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට පැල්වත්ත සිය දායකත්වය ලබා දෙයි.

Comments