පාසල්වල තෙවැනි වාරය සඳුදා සිට | සිළුමිණ

පාසල්වල තෙවැනි වාරය සඳුදා සිට

2022 වර්ෂයේ දෙවැනි පාසල් වාරය දෙසැම්බර් මස 1 වැනි දිනෙන් අවසන් වූ අතර, නැවත තෙවැනි පාසල් වාරය දෙසැම්බර් මස 5 වැනි දින සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර සිටියේ දෙසැම්බර් 05 සිට 2022 වර්ෂයේ අතරමැද පන්ති සඳහා සිසුන් ඇතුළත් නොකෙරෙන බවයි. ඒ අනුව 2023 වර්ෂයේ අතරමැද පන්ති සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ, 2022 වර්ෂයේ තෙවන පාසල් වාරය අවසන් වන 2023 මාර්තු මස 24 දිනට පසුව වන අතර, පාසල්වල පවතින පුරප්පාඩු මත පාසල් වෙත යොමු කරනු ලබන අයදුම්පත් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුවය.

Comments