රැකී රක්ෂා | සිළුමිණ

රැකී රක්ෂා

වෘත්තීය හා උපදේශක සේවා

ඔබගේ පොත් තැබීම,​ ගිණුම්කරණය,​ ආදායම් බදු වාර්තා සුදුසුකම්ලත් ගණකාධිකාරීවරුන් ලවා සකසා ගැනීමට අමතන්න. 0767698885 0112783443 (චන්ද්‍ර ප්‍රභා බණ්ඩාර)
072643

ලිපිකරු / ලේකම්වරු

අනුරාධපුර/​ මාතලේ දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත මූල්‍ය ආයතන සඳහා 18 - 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0703346072,​ 0761125624
072629

කෑගල්ල /​ දඹුල්ල දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත බැංකු සඳහා 18 - 35 අතර,​ අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0712564715,​ 0702725731
072613

කොළඹ/​ පිළියන්දල දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත උකස් මධ්‍යස්ථාන සඳහා 18 - 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0702725731/​ 0702231694
072632

මහරගම/​ නුගේගොඩ දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත බැංකු සඳහා 18 - 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0774024155,​ 0703346072
072608

පුද්ගලික 
නිවාඩු නිකේතන සහ හෝටල්

මහනුවර "හොලිඩේ විලා" එකක් කුලියට ලබාදේ. යාබද නාන කාමර සහිත නිදන කාමර 5,​ BBQ ප්‍රදේශය සමර්හට් එකක් සමග සති අන්ත හෝ සතියේ දිනවල කෝකියකු ද සමග ලබාගත හැක. අමතන්න. 0773904255
072429

Comments