අපොස සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වේ | සිළුමිණ

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වේ

සුගියදා පැවැති 2021 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නොවැම්බර් මස 25 වැනි සිකුරාදා නිකුත් විය. එම ප්‍රතිඵල විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ www.doenets.lk යන වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ලබා ගත හැකිය.

Comments