මැලිබන්, අනුබද්ධ ආයතන 6කට හරිතාගාර වායු විමෝචන විගණන සහතිකය | සිළුමිණ

මැලිබන්, අනුබද්ධ ආයතන 6කට හරිතාගාර වායු විමෝචන විගණන සහතිකය

මැලිබන් බිස්කට් සමාගම එහි පාරිසරික, සමාජයීය හා පාලන රාමුව තව දුරටත් පුළුල් කිරීමට කටයුතු කර ඇත්තේ වගකිවයුතු කර්මාන්තකරුවකු ලෙස සිය ස්ථාවරය නැවත නැවතත් තහවුරු කරමිනි. මේ තුළින් මැලිබන් බිස්කට් සමාගමේ පරිසර හිතකාමී නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් ගෝලීය පිළිගැනීමක් ලබා ගැනීමට සමත්ව ඇත. ශ්‍රී ලංකා දේශගුණ අරමුදල විසින් ලබා දෙන ලද හරිතාගාර වායු විමෝචන විගණන සහතිකය මැලිබන් බිස්කට් සමාගම ලබා ගැනීම තවත් එක් ඉදිරි පියවරකි. මැලිබන් බිස්කට් සමාගමට අමතරව එහි අනුබද්ධ සමාගම් වන මැලිබන් මිල්ක් ‍ප්‍රොඩක්ට්ස් (පුද්) සමාගම, මැලිබන් ඩේරි ඇග්‍රි ප්‍රොඩක්ට්ස් (පුද්) සමාගම, වොන්ඩර් පැක් (පුද්) සමාගම, ගෝල්ඩන් බේක් (පුද්) සමාගම සහ ලිට්ල් ලයන් ඇසෝසියේට් (පුද්) සමාගම වෙතද මෙම හරිතාගාර වායු විමෝචන විගණන සහතිකය හිමි විය.

Comments