විවිධ | සිළුමිණ

විවිධ

ඉංග්‍රීසි කතා පුහුණුව ළමා වැඩිහිටි IELTS ජාත්‍යන්තර පාසල් ගණිතය,​ විද්‍යාව,​ ඉංග්‍රීසි MHPTI හිටපු උපදේශක ප්‍රියංකර ගමගේ 0771101563 නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම පැයට 2000/​= කොළඹ,​ ගම්පහ ප්‍රදේශ විශේෂයි.

070763

ගණිතය මුල සිට,​ දුර්වල සිසුන් දක්‍ෂයින් කරවන ප්‍රවීණ ගුරුවරයකු ගණිතය සරලව උගන්වයි. නිවසට පැමිණ උගන්වයි. මනෝවිද්‍යානුකූල,​ නව සරල ක්‍රම භාවිත කර දරුවාට (කුතුහලය/​ උද්යෝගය/​ තනිව වැඩ කිරීමේ හැකියාව/​ විනෝදය) ලබාදෙමින් අධ්‍යයන කටයුතු කර ගැනීමට හැකියාව නිරායාසයෙන්ම ලැබේ. සෑම සූත්‍රයක්ම මතකයේ රඳවන (PASSWORD) එකක්. (සා/​පෙළ) 2023 සඳහා සිසුන් දැන් බඳවා ගැනේ. දෙමාපියන්ට සතුටුවිය හැකි සාධාරණ ගාස්තු. අදම අමතන්න. දු.අ. 071-7641418.

070202

 

Comments