රක්ෂා | සිළුමිණ

රක්ෂා

බ්ලොක් ගල් නිෂ්පාදනයට යොදාගන්නා විද්‍යුත් මික්ෂරය සහ දිග අඩි 18 ක කන්වේයරය විකිණීමට. (Mixer & Conveyor). මික්ෂරය විශ්කම්භය අඩි 6 යි. උස අඩි 2 යි. වරකට සිමෙන්ති කොට්ට 1 යි. Heavy Duty. බ්‍රෑන්ඩ්නිව්. ලක්ෂ 6.5 යි. 076-3892281. 075-7233645.

071007

ලිපිකරු - සාමාන්‍ය කාර්යාල සහ මූලික ගිණුම්කරණ කටයුතු පිළිබඳ වසර දෙකක පළපුරුද්ද සමග පරිගණක භාවිතය අත්‍යාවශ්‍ය වේ. කොහුවල අවට පදිංචිකරුවන් සඳහා සුදුසු වේ. e​w​.​r​a​f​@​h​o​t​m​a​i​l​.​c​o​m​ යන ලිපිනයට ඔබගේ ජීවදත්ත යොමු කරන්න. විස්තර කියාරා 0773380595/​ 0115769214/​ 0115768822/​ 0702246895

070810

කළුතර /​ මොරටුව දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත බැංකු සඳහා 18 - 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0774024155,​ 0712564715

070932

ගම්පහ/​ ජාඇල දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත බැංකු සඳහා 18- 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0712564715,​ 070272573107

0922

ලිපිකරු - අනුරාධපුර /​ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත උකස් මධ්‍යස්ථාන සඳහා 18 - 35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0702725731,​ 077402415507

0944

ලිපිකරු - මහරගම/​ හෝමාගම දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත මූල්‍ය ආයතන සඳහා 18-35 අතර අයදුම්කරුවන් කැඳවේ. 0715947191,​ 0702725731

070941

Comments