මෙවර අය වැය යල් පැන ගිය යෝජනාවලියක් | සිළුමිණ

මෙවර අය වැය යල් පැන ගිය යෝජනාවලියක්

මෙවර අය වැයත් සාම්ප්‍රදායික කතාවක් විතරයි. මේ අය වැය ජනතාවගේ දැවෙන අර්බුදයට විසඳුමක් හෝ යෝජනාවක් නැති යල් පැනගිය යෝජනාවලින් යුතු අය වැයක්. රටේ මූලික ප්‍රශ්න කිසිවකට මෙහිදි ආමන්ත්‍රණය කර නැහැ.

රටේ මූලික වශයෙන් ආර්ථික පීඩනයක් තියෙනවා. ජනතාවගේ දැවෙන ජීවන වියදම්, විදෙස් සංචිත හිඟය විරැකියාව, ආදායම් බිඳවැටීම්, දරිද්‍රතාව ආදි දැවෙන ප්‍රශ්න කිසිවකට මෙහිදී ආමන්ත්‍රණය කර නැහැ. ඒ සඳහා කෙටිකාලීනව කිසිදු විසඳුමක් නැහැ.

දිර්ඝ කාලීන විසඳුම් දෙන අයවැයක් කියලා ආණ්ඩුව මේ අය වැය හැඳින්වුවත් දිගුකාලීන හෝ කෙටිකාලීන කිසිදු විසඳුමක් නැහැ. මේ ආණ්ඩුවට කිසිදු ආර්ථික කළමනාකරණ වැඩපිළිවෙළක් නැති බව මෙය ආණ්ඩුවට ජීවත්වීමට යෝජනා කළ අය වැයක්. දැනටමත් ගැසට් ගහලා බදු අය කරන්න ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. සෙස් බද්ද ජනතාව බරපතළ අර්බුදයකට තවත් ගෙනයන තවත් එකක්.

Comments