ටින් මාළු සමාගම් 5ක් ප්‍රමිතියෙන් තොරයි | සිළුමිණ

ටින් මාළු සමාගම් 5ක් ප්‍රමිතියෙන් තොරයි

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් ප්‍රමිතියෙන් තොර ටින් මාළු නිෂ්පාදනය කළ සමාගම් 5කට එරෙහිව නඩු පැවරීමට කටයුතු කර නොමැති බව ජාතික විගණන කාර්යාලය පවසයි.

එහෙත් නියැදි පරික්ෂාවකදී අනාවරණය වී ඇති තොරතුරුවලට අනුව ප්‍රමිතියෙන් තොර එම ටින් මාළු අලෙවි කළ කඩ හිමියන්ට එරෙහිව පමණක් නඩු පවරා තිබු බවද විගණනය මගින් අනාවරණය කොට ඇත. පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරි පනතේ 61 (3) (ආ) වගන්තිය ප්‍රකාරව යම් භාණ්ඩයක් ප්‍රයෝජනයකට ගත නොහැකි හෝ පාරිභෝජනය සඳහා නුසුදුසු තත්වයකට පත්ව ඇති බව අනාවරණය වු අවස්ථාවක, අවස්ථාචෝචිත, පරිදි, එම භාණ්ඩ හෝ භාණ්ඩ තොගය තහනමට ගෙන නීතිමය පියවර ගත යුතු බව විගණන වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සම්බන්ධයෙන් 2021 වර්ෂයට අදාළව මෙකි විගණන වාර්තාව නිකුත්කොට තිබුණි.

Comments