හේලීස් ඇග්‍රිකල්චර් විසින් Kubota යාන්ත්‍රික ගොයම් පැළ සිටුවීම සාර්ථකයි | සිළුමිණ

හේලීස් ඇග්‍රිකල්චර් විසින් Kubota යාන්ත්‍රික ගොයම් පැළ සිටුවීම සාර්ථකයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම කෘෂි යන්ත්‍රෝපකරණ සැපයුම්කරුවා වන හේලීස් ඇග්‍රිකල්චර් හෝල්ඩින්ස් ලිමිටඩ් (Hayleys Agriculture Holdings Limited), දශක කිහිපයක් පුරාවට ලොව උසස්ම සහ නවීනතම කෘෂි තාක්ෂණයන් සහ යන්ත්‍රෝපකරණ ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දෙමින්, දේශීය ගොවීන් සවිබල ගැන්වීමට නිරතුරුවම කටයුතු කර ඇත. ලොව ප්‍රමුඛතම කෘෂි යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්පාදකයෙකු වන Kubota සමඟ එක්ව, නවීන කෘෂි යන්ත්‍රෝපකරණ රැසක් දේශීය වෙළෙඳපොළට හඳුන්වා දෙමින්, නවීන තාක්‍ෂණික කෘෂිකර්මාන්තය වෙත දේශීය ගොවීන් යොමු කිරීමටත්, එමගින් රටේ කෘෂිකාර්මික ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීමටත් තම දායකත්වය ලබාදීමට හේලීස් ඇග්‍රිකල්චර් සමාගම සමත් වී ඇත.

වසර 2013 දී, Kubota SPW – 48C ගොයම් පැළ සිටුවීමේ යන්ත්‍රය සමඟ යාන්ත්‍රික ගොයම් පැළ සිටුවීමේ තාක්ෂණය දේශීය කෘෂිකාර්මික වෙළෙඳපොළට හඳුන්වා දෙමින් හේලීස් ඇග්‍රිකල්චර් හෝල්ඩින්ස් ලිමිටඩ් ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික යාන්ත්‍රිකකරණයේ නව පරිච්ඡේදයක් සනිටුහන් කළේය. ගොවිපල යාන්ත්‍රික පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය (FMRC) මගින් සහතික ලත් Kubota ගොයම් පැළ සිටුවීමේ යන්ත්‍රය දේශීය කුඹුරුවල එහි භාවිතය සහ කාර්යක්ෂමතාවය මනාව තහවුරු කර ඇත.

Comments