පැල්වත්ත සමාගම කිරි ගොවීන් නඟාසිටුවයි | සිළුමිණ

පැල්වත්ත සමාගම කිරි ගොවීන් නඟාසිටුවයි

රටට වටිනා විදේශ විනිමයක් ඉතිරි කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම දේශීය කිරි නිෂ්පාදන සන්නාමයක් වන පැල්වත්ත සමාගම දේශීය කිරි ගොවීන්ගේ ගුණාත්මකභාවය සහ ඵලදායිතා සංවර්ධනයේ පෙරගමන්කරුවෙක් වශයෙන් කටයුතු කරයි. සිය පාරිභෝගිකයින් වෙත අගනා කිරි නිෂ්පාදන පෙළක්ම සපයනු ලබන මෙම ආයතනයේ අපේක්ෂාව වන්නේ, තමන් සමඟ වැඩ කරන ගොවි ප්‍රජාව පුහුණු කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම සහ සවිබල ගැන්වීම කෙරෙහි සිය අවධානය යොමු කිරීමයි.

 

Comments