ගුඩ්රිච් ලංකා (පුද්) සමාගමෙන් රිජ්වේ රෝහලට අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ පරිත්‍යාග කරයි | සිළුමිණ

ගුඩ්රිච් ලංකා (පුද්) සමාගමෙන් රිජ්වේ රෝහලට අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ පරිත්‍යාග කරයි

Goodrich Lanka Pvt.Ltd විසින් 2022 සැප්තැම්බර් 22 වන දින සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හරහා රිජ්වේ ආර්යා රෝහල වෙත අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ මිලියන 8ක් ලබා දෙන ලදී. මෙම ඖෂධ ඉන්දියාවෙන් මුම්බායි හි Goodrich ප්‍රධාන කාර්යාලය Goodrich Maritime Pvt.Ltd හරහා නැව්ගත කරන ලදී. ගුඩ්රිච් ඔවුන්ගේ වසර 25ක පැවැත්ම තුළ අසරණයින්ට උපකාර කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු ඉන්දියානු උප මහාද්වීපයේ බොහෝ මානුෂීය ව්‍යාපෘති සඳහා ක්‍රියාකාරීව සහභාගී වී ඇත.

Comments