ඔල­ග­න්කන්ද විදු­හ­ල්පතිට ගෞරව සම්මා­න | සිළුමිණ

ඔල­ග­න්කන්ද විදු­හ­ල්පතිට ගෞරව සම්මා­න

කෑගල්ල ඔලගන්කන්ද ළමා මිතුරු ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ විදුහල්පති කේ.ඒ. නවරත්න විසින් ඉටු කළ ජාතික ආගමික හා සමාජ සේවය අගය කරමින් ඔහුට ‘මානව හිතවාදී සමාජ ධජ අසරණ සරණ දේශබන්ධු‘ ගෞරව සම්මානය පිරිනමා ඇති අතර හක්වටුණ වේරගල විහාරාධිපති බළන්ගොඩ විමලරතන හිමියන් විසින් එම විහාරයේදී ගෞරව සම්මානය පිරි නැමූ අවස්ථාව.

 

Comments