බිලිඳු නමට අකුරු | සිළුමිණ

බිලිඳු නමට අකුරු

සැප්තැ­ම්බර් 25 ඉරිදා 
සැප්තැ­ම්බර් 25 ඉරිදා 05.07 තෙක් පුව­පල් නැකැ­තයි. සුදුසු අකුරු මො,ට, ටි,ටු


සැප්තැ­ම්බර් 26 සඳුදා
සැප්තැ­ම්බර් 25 ඉරිදා 05.07 සිට සැප්තැ­ම්බර් 26 සඳුදා 05. 54 තෙක් උත්‍ර­පල් නැකැ­තයි. සුදුසු අකුරු ටෙ,ටො,ප,පි

සැප්තැ­ම්බර් 27 අඟ­හ­රු­වාදා
සැප්තැ­ම්බර් 26 සඳුදා 05.54 සිට සැප්තැ­ම්බර් 27 අඟ­හ­රු­වාදා 06.16 තෙක් හත නැකැ­තයි. සුදුසු අකුරු පු

සැප්තැ­ම්බර් 28 බදාදා
සැප්තැ­ම්බර් 27 අඟ­හ­රු­වාදා 06.16 සිට සැප්තැ­ම්බර් 28 බදාදා 06.14 තෙක් සිත නැකැ­තයි. සුදුසු අකුරු පෙ,පො,ර,රි

සැප්තැ­ම්බර් 29 බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා
සැප්තැ­ම්බර් 28 බදාදා 06. 14 සිට සැප්තැ­ම්බර් 29 බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා 05.52 තෙක් සා නැකැ­තයි. සුදුසු අකුරු රු,රෙ,රො,ත

සැප්තැ­ම්බර් 30 සිකු­රාදා
සැප්තැ­ම්බර් 29 බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා 05.52 සිට සැප්තැ­ම්බර් 30 සිකු­රාදා 05.12 තෙක් විසා නැකැ­තයි. සුදුසු අකුරු ති,තු,තෙ,තො

ඔක්තෝ­බර් 01 සෙන­සු­රාදා
සැප්තැ­ම්බර් 30 සිකු­රාදා 05.12 සිට ඔක්තෝ­බර් 01 සෙන­සු­රාදා 04.18 තෙක් අනුර නැකැ­තයි. සුදුසු අකුරු න, නි, නු,නෙ ඉන්පසු ඉරිදා 03.11 තෙක් දෙට නැකැ­තයි. සුදුසු අකුරු නො,ය,යි,යු

(මෙහි වේලාව දක්වා ඇත්තේ පැය 24 ඔර­ලෝ­සුව අනු­වයි)

Comments