පිහිටවන්න | සිළුමිණ

පිහිටවන්න

අම්බලන්ගොඩ, මහරුප්ප කුලීගොඩ පදිංචි එම්. චම්මිනි ද සිල්වා මහත්මියට (51) A රුධිර වර්ගයේ හෝ O වර්ගයේ වකුගඩුවක් ඉක්මනින් බද්ධ කළ යුතුය. වකුගඩුවක් ලබා දිය හැකි අයකු වෙත්නම් 0775808708 අංකය අමතන්න.

 

Comments