හච්, නල්ලූර් උත්සවයට පැමිණි බැතිමතුන්ට නොමිලේ ආහාර | සිළුමිණ

හච්, නල්ලූර් උත්සවයට පැමිණි බැතිමතුන්ට නොමිලේ ආහාර

ශ්‍රී ලංකාවේ ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වන ජංගම බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සේවා සැපයුම්කරු වන හච්, ආර්ථික වශයෙන් අභියෝගාත්මක මෙම කාලය තුළ මහජනතාවයට සහයක් වීමේ මානුෂීය ක්‍රියාදාමය අඛණ්ඩ සිදුකරමින් සිය ප්‍රජා ආධාර වැඩසටහන් අතරින් එකක් වන, යාපනයේ නල්ලූර් උත්සවයට පැමිණි බැතිමතුන්ට ආහාර පිරිනැමීමේ අන්නදාන වැඩසටහන පසුගියදා සාර්ථක ලෙස ආරම්භ කරන ලදී.

රටෙහි පවතින ඉහළ උද්ධමනය නිසා ආහාරපාන වන මිලගණන් 80% ට වඩා වැඩි වීමත් සමඟ රටවැසියන්ට පෝෂ්‍යදායී ආහාර ගැනීම වඩාත් දුෂ්කර වී ඇත. එබැවින් හච් සිය ප්‍රජා සහ සමාජ ආධාර ප්‍රයත්න වලින් එකක් ලෙස මෙලෙස ආහාර ලබා දීමට මූලිකත්වය ගෙන ඇති අතර අගෝස්තු 5 සිට අගෝස්තු 25 දක්වා දින 20 ක කාලයක් තුළ 10,000 කට අධික බැතිමතුන් පිරිසකට හච් අන්නදානය නල්ලූර් මයිලූරන් අරංගම් හිදී ලබාගත හැක.

Comments