ඇමැ­තීන්ට සභා­ ගැබේ සිටි­න්නැයි ඉල්ලී­මක් | සිළුමිණ

ඇමැ­තීන්ට සභා­ ගැබේ සිටි­න්නැයි ඉල්ලී­මක්

පාර්ලිමේන්තුව පැවැත්වෙන දිනවලදී වාචික පිළිතුරු ලබා දිය යුතු කැබිනට් ඇමැතිවරු හා රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන් අනිවාර්යෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවේ රැඳී සිටිය යුතු බව අවධාරණය කරමින් ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංගයන් විසින් සියලුම කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගෙන් ලිඛිතව ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

යම් හෙයකින් අදාළ ඇමැතිවරයාට එම අවස්ථාවට සහභාගිවීමට හැකියාවක් නැත්නම් වෙනත් ඇමැතිවරයකු නම් කර ඒ බව ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත දැනුම් දීමට කටයුතු කරන ලෙසද එමඟින් ඉල්ලා ඇත.

 

Comments