ශ්‍රී ලංකන් කෙයාර්ස් වෙත Miles පරිත්‍යාග කිරීමේ වැඩසටහනක් හඳුන්වා දෙයි | සිළුමිණ

ශ්‍රී ලංකන් කෙයාර්ස් වෙත Miles පරිත්‍යාග කිරීමේ වැඩසටහනක් හඳුන්වා දෙයි

 

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ නිරන්තර පියාසර වැඩසටහන වන FlySmiLes හි සාමාජිකයන්ට දැන් ඔවුන් උපයන Miles ගුවන් සේවයේ ආයතනික සමාජ වගකීම් අංශය වන SriLankan Cares වෙත පරිත්‍යාග කිරීමේ වැඩසටහනක් හඳුන්වා දී තිබේ. ඒ අනුව ඔබ පරිත්‍යාග කරන ලද Miles භාවිත කරමින් විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති සහ විවිධ රෝග වලට ලක්ව ඇති දරුවන්ට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා විදේශ ගත වීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

FlySmiLes සාමාජිකයන්ට ඔවුන්ට් හිමි Miles 1000ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකන් කෙයාර්ස් වෛද්‍ය ප්‍රවේශ පත්‍ර යෝජනා ක්‍රමයට ඔවුන් කැමති පරිදි පරිත්‍යාග කළ හැකිය. පසුව FlySmiLes සාමාජිකයින් විසින් සිදු කරන ලද පරිත්‍යාගය සඳහා තවත් අමතර 25% ක් FlySmiLes වෙතින් ශ්‍රී ලංකන් කෙයාර්ස් වෙත ප්‍රධානය කරනු ඇත. ශ්‍රී ලංකන් කෙයාර්ස් විසින් ශ්‍රී ලංකාවේදී සිදු කිරීමට අපහසු වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා විදේශගත වීමට අපේක්ෂා කරන අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල දරුවන්ට සහ ජීවිත අවධානමක් ඇති රෝගීන් වෙත ගුවන් ටිකට්පත් නිකුත් කිරීම ට පරිත්‍යාග කරන ලද සැතපුම් භාවිතා කරනු ඇත.

Comments