යූනියන් බැංකුව මූලික බැංකුකරණ ප්‍රතිඵල වාර්තා කරයි | සිළුමිණ

යූනියන් බැංකුව මූලික බැංකුකරණ ප්‍රතිඵල වාර්තා කරයි

 

2022 දෙවැනි කාර්තුවේදී මෙරට බැංකුකරන ක්ෂේත්‍රයට අභියෝග රාශියකට මුහුණ දීමට සිදු විය. රුපියලේ අගය දැඩි ලෙස අවප්‍රමාණය වීම පොලී අනුපාත ඉහළ යාම, බදු ඉහළ යාම, අපහායන ගාස්තු වැඩි වීම, සැපයුම් සීමා වීම, සහ ආනයන අධෛර්යමත් වීම කිරීම සඳහා ගන්නා ලද පියවර ආදිය හේතුවෙන් ණය වර්ධනය පහළ යාම ආදිය මීට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු විය.

මෙම අභියෝග හමුවේ පවා තම සේවාවන් එකතුව සහ පාරිභෝගික පදනම මැනැවින් කළමනාකරණය කර ගනිමින් ණය නැවත අයකර ගැනීම සඳහා කාර්යක්ෂම ලෙස පියවර ගන්නා ලද අතරම තම ගනුදෙනුකරුවන්ට අඛණ්ඩ සේවාවන් සැපයීමට යූනියන් බැංකුවට හැකියාව ලැබිණි. දුෂ්කර මෙහෙයුම් වාතාවරණයක් තුළ කටයුතු කිරීමට සිදු වුවද යූනියන් බැංකුවේ මූලික බැංකුකරණ ක්‍රියාකාරීත්වයේ වර්ධනයක් වාර්තා වී තිබේ. වසරේ මුල් මාස 6 ක කාලය තුළ බැංකුව රු. මිලියන 7,426 ක සමස්ත ආදායමක් වාර්තා කළ අතර, එය පෙර වසරේ අදාළ කාලසීමාවට සාපේක්ෂව 31% ක වර්ධනයකි.

Comments