කොළඹ වරාය නගර‍ෙය් ප්‍රගති වාර්තාව එළි දක්වයි | සිළුමිණ

කොළඹ වරාය නගර‍ෙය් ප්‍රගති වාර්තාව එළි දක්වයි

 

මෙම වාර්තාව මඟින්, 2022 ජනවාරි මස සිට 2022 ජූනි මස දක්වා කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය යටතේ සිදුකරන ලද සහ,කොළඹ වරාය නගරය ආර්ථික කොමිෂන් සභාව මඟින් හුවමාරු කර ගන්නා ලද ක්‍රියාකාරකම් ආවරණය කෙරේ.

සමස්ත ව්‍යාපෘතිය සඳහා අදාළවන සංවර්ධන පාලන රෙගුලාසි (DCR) 2022 අප්‍රේල් මාසයේදී ගැසට් කරන ලද අතර, ඒවා පිළිබඳ රජයේ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2022 ජුනි මාසයේදී කොමිෂන් සභාව විසින් පවත්වන ලදී. මෙම සංවර්ධන පාලන රෙගුලාසිමගින්, සැලසුම් කරන ලද නගරයේ බිම් කොටස්වල සංයුතිය සහ භාවිතය පිළිබඳ සංවර්ධන සමාගම්, පදිංචිකරුවන්, ආයෝජකයන් සහ අනෙකුත් පාර්ශ්වකරුවන් දැනුවත් කිරීම සිදුකෙරේ. ක්‍රමෝපායික වැදගත්කමක් සහිත ව්‍යාපාර, අක්වෙරළ සමාගම්, බලයලත් පුද්ගලයන්, තීරුබදු රහිත පාරිභෝගික වෙ‍ෙළඳාම් කටයුතු, ගාස්තු සහ සංවර්ධන පාලන රෙගුලාසියන ප්‍රධාන රෙගුලාසි මේ වන විට පිළියෙල කර අවසන් වී ඇත. ජාත්‍යන්තර උපදේශකයින් සමඟ එක් වී, හඳුනාගත් තෙරපුම් ක්ෂේත්‍ර සඳහා සුදුසු මූලික ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියාපටිපාටි නිර්මාණය කරමින්, මූල්‍ය හා මූල්‍යමය නොවන අංශස ම්බන්ධයෙන් විශිෂ්ටතම රෙගුලාසි ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පුළුල් මට්ටමේ අධ්‍යයනයන් සිදුකරමින් මෙම ප්‍රධාන රෙගුලාසි නිර්මාණය කර තිබේ.

Comments