සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

අපි ඉක්මනින් පහසුවෙන් මුලසිට Asa20L Cambridge Edexcel A Sure Chemistry,​ Physics,​ Biology,​ Mathematics Easy Methods. 0771477759
045135

අප ඉක්මනින් පහසුවෙන් මුලසිට සරලවම Asa20L ස්පෙලින් කටපාඩම් නොකර English,​ Literature,​ French,​ ICT,​ German,​ Japanese,​ Russian,​ Sinhala,​ Chinese Cambridge University Qualified Teacher. 070-2522494.
045129

ඉංග්‍රීසි Spoken /​ IELTS අමාරුම ඉංග්‍රීසි විභාග /​ කතාව පහසුවෙන් ජයගන්න,​ පළමුව ඉංග්‍රීසි භාෂාව /​ Language චතුරව,​ සුපිරිව හදාගන්න. වැඩිහිටියන්ට /​ ළමුන්ට මුලම සිට උපරිම මාස 8/​6 හදිසිම අයට මාසික /​ මාස 2/​3/​4 O/​L,​ A/​L,​ W/​F අයට නියත A. Kids/​English Medium,​ Literature,​ Writing Basic /​Advanced Grammar,​ ගුරුපුහුණු /​ Diploma Certificates Interview,​ Presentation 100% Real Spoken /​ Sitvation 100% Practical No Time Waste. No Age limits 077-8717413
043192

විවිධ දේ විකිණිම

ඇලුමිනියම් කටරය ලී කපන සර්කියුලර්කටර්,​ රයෝබි ඕෆ්සෙට් මැෂිම,​ ඇලුමිනියම් රාක්ක,​ ලැමිනේටින් ස්ටෑන්ඩ් රිසිට් ප්‍රින්ටරය,​ ෆොටෝකොපිය. 072-2892726,​ 072-2233310.
045733

Comments