සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

අමතර ඉගැන්වීම් - (ටියුෂන්)

ඉංග්‍රීසි Spoken /​ IELTS අමාරුම ඉංග්‍රීසි විභාග /​ කතාව පහසුවෙන් ජයගන්න,​ පළමුව ඉංග්‍රීසි භාෂාව /​ Language චතුරව,​ සුපිරිව හදාගන්න. වැඩිහිටියන්ට /​ ළමුන්ට මුලම සිට උපරිම මාස 8/​6 හදිසිම අයට මාසික /​ මාස 2/​3/​4 O/​L,​ A/​L,​ W/​F අයට නියත A. Kids/​English Medium,​ Literature,​ Writing Basic /​Advanced Grammar,​ ගුරුපුහුණු /​ Diploma Certificates Interview,​ Presentation 100% Real Spoken /​ Sitvation 100% Practical No Time Waste. No Age limits 077-8717413
043192

Comments