රැකී රක්ෂා | සිළුමිණ

රැකී රක්ෂා

ඇබෑර්තු - ලිපිකරු / ලේකම්වරු

මාතර/​ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත උකස් මධ්‍යස්ථාන කිහිපයක විවිධ තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවේ. 0774024155,​ 0703344343
044015

රත්නපුර /​ අවිස්සාවේල්ල දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත නව බැංකු කිහිපයක විවිධ තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවේ. 0712564715,​ 0702725731.
044001

Comments