ජන­මාධ්‍ය ඇමැති හා ජපන් තානා­පති හමුව | සිළුමිණ

ජන­මාධ්‍ය ඇමැති හා ජපන් තානා­පති හමුව

ශ්‍රීලංකාවේ ජපාන තානාපති මිසුකොෂි හිදෙකි (Mizukoshi Hideaki) හාප්‍රවාහන, මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන අතර හමුවක් බත්තරමුල්ල මඟ නැගුම මහ මැදුර

පරිශුයේ පිහිටි මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්විණි.

ජපානය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර පවතින දිගු කාලීන මිත්‍රත්වය තවදුරටත් වර්ධන කර දෙරට අතර ද්විපාර්ශික සම්බන්ධතා වර්ධනය කරගැනීම් සම්බන්ධයෙනුත් ඉදිරියේදී ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග ක්ෂේත්‍රය වර්ධන කිරීම සදහා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ව්‍යාපෘතීන් පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡාවට බදුන් විය.

 

Comments