ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් වෙතින් අන්තර්ජාලය හරහා ලබාගත හැකි ”‍මෙඩි ප්ලස්”‍ සෞඛ්‍ය රක්ෂණ සැලසුම | සිළුමිණ

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් වෙතින් අන්තර්ජාලය හරහා ලබාගත හැකි ”‍මෙඩි ප්ලස්”‍ සෞඛ්‍ය රක්ෂණ සැලසුම

රක්ෂණයේ ප්‍රමුඛයා ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් වෙතින් දැරිය හැකි මුදලට පහසුවෙන් ලබාගත හැකි ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ‘මෙඩි ප්ලස්‘ සෞඛ්‍ය රක්ෂණ සැලසුම හඳුන්වා දී තිබේ. සෞඛ්‍ය හා යහපැවැත්ම කෙරෙහි ඉහළ යන උනන්දුව සහ ඉහල යන සෞඛ්‍ය වියදම් සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම සුවිශේෂී රක්ෂණාවරණය පුළුල් සෞඛ්‍ය ආවරණයක් සලසමින් හඳුන්වා දී තිබේ. ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් මෙඩි ප්ලස් සෞඛ්‍ය රක්ෂණ සැලසුම සෞඛ්‍ය රක්ෂණ අවශ්‍යතාවන් රැසක් ආවරණය කරන දැරිය හැකි මුදලකට ලබාගත හැකි රක්ෂණාවරණයක් වන අතර මෙහි අන්තර්ගත විශේෂ හිමිකම් නොපෑමේ ප්‍රසාද දීමනාව හරහා සෑම හිමිකම් වර්ෂයක් සඳහාම වාර්ෂික රක්ෂිත වටිනාකම ඉහළ නංවා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. තවද, මේ හරහා රෝහල් ගාස්තු පියවීමකින් තොරව (Cashless) රෝහල් ගතවී ප්‍රතිකාර ලබා රෝහලින් පිටවීමේ පහසුකම ලබාගැනීමට අවකාශය ලැබේ. ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් මෙඩි ප්ලස් රක්ෂණාවරණය www.srilankainsurance.net පාරිභෝගික පිවිසුම හරහා පහසුවෙන් මිලදීගැනීමේ අවස්ථාව මේ වනවිට පාරිභෝගිකයන්ට සලසා තිබේ. වයස අවුරුදු 18 ත් 60 ත් අතර වැඩිහිටියන් මෙම රක්ෂණාවරණය ලබාගැනීම සඳහා සුදුසුකම් ලබන අතර අවුරුදු 69 දී රක්ෂණාවරණය අවසන් වේ. එමෙන්ම දින 180ත් අවුරුදු 17ත් අතර වයසේ පසුවන දරුවන් සඳහාද මෙම රක්ෂණ ලබාගත හැකි අතර අවුරුදු 21 දී ආවරණය අවසන් වේ.

Comments