යතුරු පැදි ටයර් සන්නාම සමඟ සියැට් සසඳයි | සිළුමිණ

යතුරු පැදි ටයර් සන්නාම සමඟ සියැට් සසඳයි

සියැට් කැලණි හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගමේ වැඩිපුරම අලෙවි වන යතුරු පැදි ටයර් මාලාවක් යොදාගනිමින් එහි කාර්යසාධනය තරගකාරී සන්නාම දෙකක ටයර් පෙළක් සමඟ සංසන්දනය කිරීමට ධාවන පථයේ ධාවනය කර මැන බැලීමේ පරීක්ෂණ මෑතකදී සිදුකළ අතර ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත තරගකාරී ටයර් යොදාගන්නා ලදී. මෙම පරීක්ෂා කිරීමේ කටයුත්ත ඉන්දියාවේ ඉන්ඩෝරේහි, අති නවීන ජාතික රථවාහන පරීක්ෂණ ධාවන පථවල සහ සියැට් ඉන්දියා සමාගමට අයත් හලෝල් වල පිහිටි ආයතනික පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේදී සිදුකළ බව සමාගම සඳහන් කරයි.

මෙහිදී, සියැට් කැලණි සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කළ යතුරු පැදි ටයර් ශ්‍රි ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ ප්‍රමුඛතම ටයර් සන්නාම සමඟ සැසඳීම යතුරු පැදි ටයර් වර්ග 05 ක් යොදා ගනිමින් සිදුකරන ලදී. මෙම පරීක්ෂාවේදී හැසිරවීමේ ස්ථාවරත්වය, ධාවනය කිරීමේ පහසුව, කෙළින් ධාවනය කිරීමේදී ස්ථාවරත්වය, කට්ට රටා, සිමීත හැසිරවීම, තිරිංග යෙදීමේදී ස්ථාවරත්වය, වියළි සහ තෙත ධාවන පථවල ධාවනය කිරීමේදී තිරිංග යෙදීමේ දර්ශකය සහ දුරස්ථභාවය යන බහුවිධ ප්‍රධාන වටිනාකම් සැලකිල්ලට ගෙන තිබේ.

Comments