කොළඹ වරාය නගරයේ නගර සංවර්ධනය සඳහා නව මිනුම් දණ්ඩක් | සිළුමිණ

කොළඹ වරාය නගරයේ නගර සංවර්ධනය සඳහා නව මිනුම් දණ්ඩක්

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ස්ථාපනය කෙරුණු ප්‍රථම නගර සංවර්ධන පාලන රෙගුලාසි මාලාව,කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘති සමාගම විසින් මෑතකදී ගැසට් කෙරුණු අතර,එය මේ වන විට බලාත්මක වෙමින් පවතී. මෙම නගර සංවර්ධන පාලන රෙගුලාසි පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභාව විසින් සංවිධානය කෙරුණු අතර,එම වැඩසටහන පසුගියදා, කොළඹ වරාය නගර පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණි.

මෙම සුවිශේෂී නගර සංවර්ධන පාලන රෙගුලාසි මාලාව 2018 වසරේ දී වරාය නගර ව්‍යාපෘති සමාගම වන CHEC Port City Colombo සමාගම විසින් හඳුන්වා දෙනු ලැබූ අතර,එය එක්සත් රාජධානියේ ප්‍රමුඛතම ඉංජිනේරු උපදේශන සමාගමක් වන Atkinsහි තාක්ෂණික සහාය ඇතිව, ආසියාවේ විශාලතම නාගරික, කාර්මික හා යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ උපදේශන සමාගමක් වන සිංගප්පූරුවේ, Surbana Jurong සමාගම විසින් සකස් කෙරිණි.

Comments