කොකා කෝලා සහ Eco Spindles එක්ව නව Eko Plasco මධ්‍යස්ථානයක් විවෘත කරයි | Page 2 | සිළුමිණ

කොකා කෝලා සහ Eco Spindles එක්ව නව Eko Plasco මධ්‍යස්ථානයක් විවෘත කරයි

කොකා කෝලා බෙවරේජස් ශ්‍රී ලංකා සමාගම සහ Eco Spindles Pvt. Ltd අපද්‍රව්‍යය ප්‍රතිචක්‍රීකරණයේ පුරෝගාමී වෙමින් නව Eko Plasco අපද්‍රව්‍යය ප්‍රතිචක්‍රීකරණ පෙර සැකසුම් මධ්‍යස්ථානය (Material Recovery Facility) 2022 ලෝක පරිසර දිනයට සමගාමීව වාද්දුවේ දී දියත් කරන ලදි. මෙම අවස්ථාව සඳහා ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස සහභාගී වූ පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම මධ්‍යස්ථානය විවෘත කෙරිණි. අපද්‍රව්‍යය කළමනාකරණයට සහය දැක්වීම සහ ප්ලාස්ටික් ප්‍රතිචක්‍රීකරණයෙන් අපද්‍රව්‍යය වෙත අර්ථවත් නැවත භාවිතයක් ලබා දීම සඳහා වගකීමෙන් යුතුව ප්ලාස්ටික් බැහැර කිරීම පිළිබඳ දැනුම්වත්භාවය ඇති කිරීමට මෙම MRF මධ්‍යස්ථානය හඳුන්වා දෙන ලදි. PET ප්ලාස්ටික් වැනි ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි ද්‍රව්‍ය සැකසීම සහ නව නිෂ්පාදන නිර්මාණය කිරීම සඳහා නිෂ්පාදකයන්ට අමු ද්‍රව්‍ය ලෙස විකිණිය හැකි ඝන අපද්‍රව්‍යය කළමනාකරණ පහසුකමක් ලෙස MRF මධ්‍යස්ථාන දැක්විය හැකිය.

Comments