කාර්මික ආරක්ෂණ පදනමේහි සභාපති විංග් කමාන්ඩර් (විශ්‍රාමික) ඩී ප්‍රදීප් එස් කන්නන්ගර | සිළුමිණ

කාර්මික ආරක්ෂණ පදනමේහි සභාපති විංග් කමාන්ඩර් (විශ්‍රාමික) ඩී ප්‍රදීප් එස් කන්නන්ගර

1999 අංක 51 දරණ පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරන ලද පනතක් මඟින් ස්ථාපිත කර ඇති පුද්ගලික ආරක්ෂක කර්මාන්තය නියෝජනය කිරීම සඳහා වන ශ්‍රී ලංකාවේ එකම සංවිධානය ලෙස ක්‍රියා කරන කාර්මික ආරක්ෂණ පදනමෙහි (ෂීත්‍)හි30 වැනි වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම බොරැල්ලේ PIM ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවති අතර එහිදී 2022/2023 වසර සඳහා නව සභාපති ලෙස විංග් කමාන්ඩර් (විශ්‍රාමික) ප්‍රදීප් කන්නන්ගර තේරී පත් විය. ශ්

Comments