නිවාස හා ඉඩම් | සිළුමිණ

නිවාස හා ඉඩම්

ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

නාවල කොස්වත්ත පර්චස් 7 ක් බිම් කැබලි 2 ක් විකිණීමට තිබේ. පර්චසයක් ලක්ෂ 29 යි. 0764036460.
036904

ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

ගම්පහ නගරයට ඇවිදින දුරින් පහළගම පාරේ යටවත්ත විද්‍යාරවින්ද්‍ර පිරිවෙන අසල පර්චස් 10.1 වටිනා නේවාසික හතරැස් ඉඩම විකිණීමට 0723257138,​ 0332234187
037210

ජා ඇල කොටුගොඩ රජ මාවතේ පිහිටි කාමර දෙකක අංගසම්පූර්ණ නිවස විකිණීමට. ඉඩම පර්චස් 8 කි. ඉක්මනින් විකිණීමට. 076-9273537,​ 076-9273526.
037067

ගේදොර ඉඩකඩම් කුලියට / බද්දට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

ගම්පහ මිරිස්වත්ත හන්දියේ කොළඹ නුවර පාරට මුහුණලා නිදන කාමර 2 සහිත නිවස කුලියට 0723257138,​0332234187
037212

Comments