1ශ්‍රේණි­යට සිසුන් බඳවා ගැනීමේ චක්‍ර­ලේ­ඛය එයි | සිළුමිණ

1ශ්‍රේණි­යට සිසුන් බඳවා ගැනීමේ චක්‍ර­ලේ­ඛය එයි

 රජයේ පාසල්වල 2023 වර්ෂය සඳහා පළමුවැනි ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ චක්‍රලේඛය මේ වන විට නිකුත් කර ඇති අතර, ඒ සඳහා සුදුසුකම් ලත් සිසුන්ගේ සම්පූර්ණ කරන ලද අයැදුම්පත් 2022 ජූලි 16 දනට ප්‍රථම ලියාපදිංචි තැපැලෙන් අදාළ පාසල් ප්‍රධානීන් වෙත එවන මෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දැනුම් දෙයි. පාසලට ආසන්න පදිංචිකරුවන්ගේ දරුවන් සඳහා 50% ක්ද, ආදි සිසුන්ගේ දරුවන් සඳහා 25% ක්ද, සහෝදර පදනම මත 14% ක්ද, අධ්‍යාපන කාර්ය මණ්ඩල දරුවන් සඳහා 6% ක්ද, ස්ථාන මාරුවීම් පදනම යටතේ 4% ක් හා විදේශගතව පැමිණෙන අයගේ දරුවන් සඳහා 1% ක් ද යටතේ බඳවා ගැනීම් සිදු කෙරේ.

 

Comments