දුම්රිය රක්ෂිත ඉඩම් අක්කර 14,000ක් වගා­වට | සිළුමිණ

දුම්රිය රක්ෂිත ඉඩම් අක්කර 14,000ක් වගා­වට

ර්තමානයේ රට තුළ නිර්මාණය වෙමින් පවතින ආහාර අර්බුදයට විසඳුමක් ලෙස දුම්රිය රක්ෂිත ඉඩම් අක්කර 14,000ක් වගා කටයුතු සඳහා තාවකාලික පරිහරණය සඳහා බදු පදනමින් ජනතාවට ලබා දීමට යෝජනාවක් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇතැයි වාර්තා වේ. දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් අක්කර 14,000ක රක්ෂිත ඉඩම් පවතින අතර ඉන් 10% පමණ ප්‍රමාණයක් නේවාසික, ව්‍යාපාරික සහ වගාවන් සඳහා බදු පදනමින් විවිධ පාර්ශ්වයන්ට දැනටමත් ලබා දී තිබේ.

දුම්රිය මාර්ග සහ දුම්රිය ස්ථාන ආශ්‍රිතව ඇති දුම්රිය සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වහාම අවශ්‍ය නොවන සහ වගාවට සුදුසු ඉඩම් ආහාර අර්බුදයට විසඳුමක් ලෙස කොන්දේසිවලට යටත්ව කෘෂිකාර්මික පරිහරණය සඳහා භාවිතයට බදු පදනම මත මෙසේ ලබා දීමට යෝජනා වී ඇත්තේ ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධනගේ අදහසක් අනුවය.දුම්රිය ඉඩම් සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය යටතේ වසර 5ක උපරිම කාල සීමාවකට යටත්ව රජයේ තක්සේරු මත ලබා දීම මත නිකුත් කෙරෙන අතර ඒ සඳහා බදු ගිවිසුමක්ද නිකුත් කරනු ලබයි. හඳුනා ගත් වගාකරුවන්ට ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ නිර්දේශය මත වගා කටයුතු සඳහා ඉඩම් බදු දීමේ අවසරය ලබා දීම මේ අනුව සිදු කිරීමට යෝජිතය.

 

Comments