දුම්රි­යට මිලි­යන 118ක පොල්ලක් | සිළුමිණ

දුම්රි­යට මිලි­යන 118ක පොල්ලක්

දුම්රිය මගින් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරිම වෙනුවෙන් ආයතන 31කින් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබිය යුතු මිලියන 118ක හිඟ ආදායම අයකර ගැනීමට නොහැකි වී ඇති බැව් ජාතික විගණන කාර්යාලය මගින් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධයෙන් 2020 වර්ෂයට අදාළ නිකුත්කොට ඇති වාර්ෂික විගණන වාර්තාවේ සදහන් වේ.

භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමෙන් ආයතන 16කින් ලැබිය යුතු මිලියන 20.3ක මුදල වසර 20ක කාලයක සිට හිග මුදල් වශයෙන් පවතින බවද විගණනය මගින් අනාවරණය කොට ඇත. වසර ගණනාවක සිට ලැබිය යුතු මෙකි හිඟ මුදල් නිරවුල් කරන මෙන් අදාළ ආයතන

වෙත දුම්රිය දේපාර්තමේන්තුව  මගින් යවන ලද ලිපි එවැනි ආයතනයන් නොමැති බව දන්වා නැවත හරහා එවා ඇත. එමෙන්ම මෙම ආයතන වර්ෂ ගණනාවක සිට වෙළඳ බිල්පත් ක්‍රමය යටතේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මකව නොමැති බවද විගණන වාර්තාවේ සදහන් වේ. ඒ අනුව අදාළ හිඟ මුදල අයකර ගැනීමට නොහැකි වී ඇත.

 

Comments