අයථා ලෙස සිසුන් ඇතු­ළත් කිරී­මෙන් සිසුන්ට පාසල් 35 ක දොර වැසේ | සිළුමිණ

අයථා ලෙස සිසුන් ඇතු­ළත් කිරී­මෙන් සිසුන්ට පාසල් 35 ක දොර වැසේ

ජාතික පාසල් කිහිපයක අතරමැදි පංති සඳහා අයථා ලෙස සිසුන් 2000 කට වැඩි පිරිසක් ඇතුළත් කර ඇති බවත්, අධ්‍යාපන ඇමතිවරයාගේ නියෝගය පරිදි ඒ පිළිබඳ විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බවත් වාර්තා වේ. මේ හේතුවෙන් ජනප්‍රිය ජාතික පාසල් 35 කට නැවත දැනුම්දෙන තුරු සිසුන් ඇතුළත් කිරීම වහාම තහනම් කිරීමට අධ්‍යාපන ඇමැති සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත විසින් නියෝග කර ඇත.

 

Comments