කොමර්ෂල් බැංකුවේ ‘දිරිශක්ති’යෙන් තේ වගාකරුවන්ට සහයෝගය | සිළුමිණ

කොමර්ෂල් බැංකුවේ ‘දිරිශක්ති’යෙන් තේ වගාකරුවන්ට සහයෝගය

කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් දියත් කර තිබෙන නවතම ‘දිරිශක්ති’ අගය දාම සංවර්ධන වැඩසටහන මඟින් බණ්ඩාරවෙල සහ දෙණියාය ප්‍රදේශවල තේ වගාකරුවන්ගේ සමිති හතරක් නියෝජනය කරන තේ වගාකරුවන් 532 දෙනෙකුට මූල්‍ය සහ තාක්ෂණික සහයෝගය ලබාදී තිබේ.

ග්‍රාමීය අගය දාමයේ කාර්යක්ෂමතාවය සහ තිරසාරත්වය වර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන් නිර්මාණය කර තිබෙන මෙම වැඩසටහන මඟින් නව තාක්ෂණය හඳුන්වාදීමට සහ කුඩා තේ ගොවීන්ගේ ව්‍යවසායකත්ව ශක්තිය වර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය දැනුම ලබාදීමට මූලිකත්වය ගෙන තිබුණි.

මීට අමතරව, බැංකුවේ බණ්ඩාරවෙල සහ දෙණියාය ශාඛා ඔවුන්ගේ කෘෂිකාර්මික සහ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ඒකක (AMFU) සහ බැංකුවේ සංවර්ධන ණය දෙපාර්තමේන්තුව (DCD) සමග ඒකාබද්ධව මෙම ප්‍රදේශවල තෝරාගත් තේ වගාකරුවන්ගේ සමිති සඳහා පස හාරන යන්ත්‍ර හතරක් පරිත්‍යාග කරන ලදී.

මෙම උපකරණ හිමිවූ සමිති අතර වූ දෙණියායේ PARCIC කාබනික තේ සමිතිය, තමන් නිපදවන කාබනික පොහොර යොදා තේ පැළ රෝපණය කරන අතර, එම වගාකරුවන්ගේ තේ දළු කාබනික තේ ක්ෂේත්‍රයෙහි පුරෝගාමියෙකු වන මහාචාර්ය පියසේන අබේගුණවර්ධන අයත් මොරවක අහිංසා තේ කර්මාන්ත ශාලාවට සපයනු ලැබේ.

Comments