2021 තැපෑලේ පාඩුව කෝටි 720යි | සිළුමිණ

2021 තැපෑලේ පාඩුව කෝටි 720යි

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව ඉකුත් 2021 වර්ෂයේ රුපියල් කෝටි 720 ක පාඩුවක් ලබා ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 2021 වර්ෂයට අදාළව නිකුත් කරන ලද වාර්ෂික මහ බැංකු වාර්තාවේ සදහන් වේ.

2020 වර්ෂයේ දි තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව රුපියල් කෝටි 770ක පාඩුවක් ලබා තිබුණි. කෙසේවුවද දැනට සිදුවෙමින් පවතින ඩිජිටල් පරිවර්තනය සහ පාරිභෝගිකයින්ගේ ඉහළ යන අවශ්‍යතාවයන්ට ගැළපෙන පරිදි තැපැල් දේපාර්තමේන්තුව විසින් නව්‍ය අගය එකතුකළ සේවාවන් සැපයීම සිදුකෙරේ. එම සේවා අවශ්‍යතාවය පිළිබිඹු කරමින් 2020 වර්ෂයට සාපේක්ෂව 2021 වර්ෂයේ දි තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ පාඩුව රුපියල් කෝටි 50කින් අඩු‍ වී ඇත.

දිවයින පුරා තැපැල් බෙදාහැරීමේ ප්‍රදේශ 8157ක් ආවරණය වන පරිදි ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාල 654ක්, උපතැපැල් කාර්යාල 3410ක්, පෞද්ගලික තැපැල් කාර්යාල 130කින් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව සමන්විත වේ.

 


Comments