කිවිඳුනි අහු­බුදු | සිළුමිණ

කිවිඳුනි අහු­බුදු

මුනි­ද­සුන් ගුරු දෙව් අසුනේ තබා 
ගැදි ද ගී පැදි හා දෙසු­මින් ද හා 
ගුරු ලෙසින් හෙළ සාහිත කෙත් වැවූ 
අහු­බු­දුන් සම­රම් බැති­යෙන් සදා


අද ද සාදයෙ ගී ගැයු­මක් වුවොත්
එකට අත්පුඩි දී ගයනේ තොසින්
ඔබ ලියූ සින­මා­පට ගී තමා
යුග ගණන් නො නැසේ ඔබ ගී බැඳුම්

හෙළ පුතුන් උදෙසා අරු­තින් සරූ
නවමු නම් තබ­මින් හෙළ­කම් වැවී
හෙළ වදන් කොසුවේ කළ මේව­රත්
ඉති­හසේ සැම දා සට­හන් වැ යේ

මෙරට ගම්වල නම් පහයා අරුත්
ලියු පොතින් විය­තුන් ඇස පෑදුණේ
පද නිරුත් පැහැයූ මුනි­දස් මඟින්
අහූ­බු­දුන් කළ මේ කිතු රැව් නඟයි

බුදු වසත් කඳ දෙව් උප­තත් තවත්
රස නුසුන් මහ කව් ගණ­නක් කළත්
පරෙ­වි­යත් රස දාර­ත්වෙයි ඔබේ
කිවි රුවන් පායේ නැඟු රන් පහන්

රවුළු පිත් තරු හා බලි ඈ රජුන්
පවත ලෝ දැනැ­ගන්නෙ ඔබෙන් මැ වේ
රවුළු සක්විති ගී නළුවේ ගැයූ
මිහිරි ගී වන­පොත් වනුයේ ඉබේ

සුදු සමන් මල මෙන් සිරි­තින් පහන්
හද­ව­තත් සුව­ඳයි කඩු­පුල් වගේ
මුදු බසින් කරුණා මිහි­රෙන් හැනූ
පියකු මෙන් සිසු­වන් නෙත පෑදුවේ

තෙලි තුඬත් පැහැ­යත් සුපෙ­මින් බැඳී
කළ විසිත් සිතු­වම් නෙත මත් කෙළේ
සිරි වතත් ගුරු දෙව් මුහු­ණත් මැවූ
ඇස ඇඳී මනසේ නො නැසී රැඳේ

බස ද සාහිත සාගිනි පත් කුඩා
අපට සිප් කිරි දී කළ පෝසණේ
ඔබ දෙපා සිය­පත් නළ­ලත් තබා
ගුණ ගඳින් පිබි­දෙම් තුති ගී ගයා

- තිලක නව­රත්න

Comments