කොමර්ෂල් බැංකුව ‘ෆ්ලෑෂ්’ ඩිජිටල් බැංකු ගිණුම් සක්‍රීය කිරීම පහසු කරයි | සිළුමිණ

කොමර්ෂල් බැංකුව ‘ෆ්ලෑෂ්’ ඩිජිටල් බැංකු ගිණුම් සක්‍රීය කිරීම පහසු කරයි

කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් හඳුන්වා දුන් නව්‍ය ඩිජිටල් බැංකු ගිණුම වන ‘ෆ්ලෑෂ්’ බැංකු ගිණුමක් කොමර්ෂල් බැංකු ශාඛාවකට නොගොස් විවෘත කිරීම, සක්‍රීය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා බැංකුව විසින් වීඩියෝ ඇමතුම් තුලින් ගැනුම්කරුවා හඳුනාගැනීමේ නව ක්‍රමයක් හඳුන්වා දී තිබේ.

මෙම සුවිශේෂී ඩිජිටල් KYC (ඔබේ ගනුදෙනුකරුවා හඳුනා ගැනීම) ක්‍රියාවලිය මගින් බැංකුවට ගනුදෙනුකරුවා දුරක සිටියත් ඔහු හෝ ඇය හඳුනාගැනීමේ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරමින් ‘ෆ්ලෑෂ්’ ගිණුමේ සම්පූර්ණ ප්‍රවේශය සියළුම පහසුකම් සමඟින් සක්‍රීය කිරීමට හැකිවී ඇත.

මෙම පහසුකම් අතර අනිකුත් බැංකු ගිණුම් ඒකාබද්ධ කිරීමද තිබෙන අතර මේ තුළින් ගිණුම් හිමියාට වෙනත් බැංකුවක ගිණුමකින් ‘ෆ්ලෑෂ්’ ගිණුම සඳහා මුදල් ප්‍රේෂණය කළ හැකි බව කොමර්ෂල් බැංකුව සඳහන් කරයි.

ගනුදෙනුකරුවන්ට ලබාදී තිබෙන ස්වයං ලියාපදිංචිවීම තවදුරටත් පහසු කරමින් කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් ‘ෆ්ලෑෂ්’ ඩිජිටල් ගිණුමක් ආරම්භ කරන ගනුදෙනුකරුවන්ට තමන්ගේ පුද්ගලික තොරතුරු කිහිපයක් පමණක් ඉතාමත් සරලව පුරවා ඒවා තමන්ගේ ‘ෆ්ලෑෂ්’ ජංගම දුරකතන ඇප් පහසුකම මඟින් අප්ලෝඩ් කිරීමේ අවස්ථාව ලබාදී තිබේ. ඉන්පසුව, බැංකු නිළධාරියෙකු විසින් ගනුදෙනුකරුවාව වීඩියෝ ඇමතුමක් මගින් අමතන අතර එහිදී ගනුදෙනුකරුවාගේ තොරතුරු තහවුරු කරමින් ගිණුම සක්‍රීය කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත.

Comments