2021 වර්ෂයේදී SDB බැංකුවේ අති විශිෂ්ට වර්ධනයක් | Page 2 | සිළුමිණ

2021 වර්ෂයේදී SDB බැංකුවේ අති විශිෂ්ට වර්ධනයක්

ඉතා අභියෝගාත්මක ආර්ථික තත්ත්වයන් යටතේ වුවද SDB බැංකුව නිමා වූ 2021 මූල්‍ය වර්ෂය තුළදී විශිෂ්ට මූල්‍ය ප්‍රතිඵල අත්පත් කරගෙන ඇත. 2021 දෙසැම්බර් 31 වැනි දිනෙන් අවසන් වූ වසර සඳහා බැංකුවේ මුළු ලාභය රුපියල් මිලියන 909ක් වන අතර එය පෙර වසරට සාපේක්‍ෂව මුළු ලාභයෙන් 9%ක වර්ධනයකි. 2021 දෙසැම්බර් 31 වැනි දිනෙන් අවසන් වූ එම වර්ෂයේ සිව්වන කාර්තුවේ ලාභය පමණක් රුපියල් මිලියන 159ක් ලෙසින් වාර්තා වේ. ශුද්ධ පොලී ආදායමත් ඊට පෙර වසරවලට සාපේක්‍ෂව 11%කින්, එනම් රුපියල් බිලියන 6.7ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත. මුළු මෙහෙයුම් ආදායම පෙර වසරවලට සාපේක්‍ෂව 9%කින්, එනම් රුපියල් බිලියන 7.4 දක්වා වර්ධනය වී ඇත. SDB බැංකුව විසින් නිකුත් කර ඇති මුළු ණය ප්‍රමාණය ඊට පෙර වසරට සාපේක්‍ෂව 9%කින්, එනම් රුපියල් බිලියන 111.89ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇති අතර පසුගිය වසර තුළ රුපියල් බිලියන 65ක් බැංකු ගිණුම් 98,185ක් හරහා ණය වශයෙන් බෙදා හැරී ඇත.

ශුද්ධ අක්‍රීය ණය අනුපාතය (Non- Performing Loans) 2020 වසරේදී 1.79%ක් වූ අතර 2021 වසරේදී එය 1.49%ක් දක්වා අඩු වෙමින් සාධනීය වෙනසක් පෙන්වා ඇත.

Comments