උතු­රෙන් මෙගා වොට් 383ක පුන­ර්ජ­න­නීය විදුලි බල­යක් | සිළුමිණ

උතු­රෙන් මෙගා වොට් 383ක පුන­ර්ජ­න­නීය විදුලි බල­යක්

තුරු පළාතේ පුනරින් ප්‍රදේශයේ සුළං හා සූර්ය බලශක්ති උද්‍යාන ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කර මෙගා වොට් 383 ක පුනර්ජනනීය විදුලි බලයක් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට ලබාදීමට පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය සූදානම් වෙයි.

ඒ අනුව මෙගාවොට් 100 ක සුළං බල විදුලියක් ප්‍රථම අදියර ලෙස ද, මෙගා වොට් 133 ක සුළං බල විදුලියක් දෙවැනි අදියර ලෙස ද යාපනය අර්ධද්වීපය ආශ්‍රිතව ජනනය කෙරේ.

ඊට අමතරව මෙගා වොට් 150 ක සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාපෘතියක් ද මෙහි තෙවන අදියර ලෙස ආරම්භ කෙරේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය පුනර්ජනනීය බලශක්ති ජනනය කරන මෙරට විශාලතම හා එකම ස්ථානයක පිහිටුවනු ලැබූ අලුත්ම පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘතියයි. මීට අමතරව කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ යාපනය කලපුව ආශ්‍රිතව ඇති පටු බිම් තීරුවක් වන පුනරීන් ප්‍රදේශය තුළ නිෂ්පාදනය කරන සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාපෘතියක් 2024 - 26 කාල සීමාව තුළ ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට සම්බන්ධ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

Comments