මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

බොදු ගොවි මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වැදගත් ව්‍යාපාරික පවුලකින් පැවත එන උස 5' 3" හා වයස අවුරුදු 31 වන ප්‍රසන්න පෙනුමක් ඇති කොළඹ ප්‍රධාන පාසැලකින් අධ්‍යාපනය හදාරා බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයකින් උපාධි හැදෑරූ දියණියට සුදුසු,​ ගුණවත්,​ අවංක,​ උගත් සහකරුවකු දෙමව්පියන් සොයති. කරුණාකර ඔබගේ පවුලේ විස්තර හා කේන්ද්‍ර පිටපත යොමු කරන්න. c​m​w​c​h​a​t​h​u​r​i​k​a​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ /​ 0112702794 (9am to 5pm සතියේ දිනවල පමණි)
B174481

Comments