බිළිඳු නමට අකුරු | සිළුමිණ

බිළිඳු නමට අකුරු

ජනවාරි 16 ඉරිදා 
16 ඉරිදා මුළු දවස පුරා අද නැකැත යි. සුදුසු අකුර කු

ජනවාරි 17 සඳුදා 
17 සඳුදා 02.08 දක්වා අද නැකැත යි. සුදුසු අකුර කු

ජනවාරි 18 අඟහරුවාදා 
17 සඳුදා 02.08 සිට 18 අඟහරුවාදා 04.36 තෙක් පුනාවස නැකැත යි. සුදුසු අකුරු කෙ, කො, හ, හි

ජනවාරි 19 බදාදා 
18 අඟහරුවාදා 04.36 සිට 19 බදාදා 06.42 තෙක් පුස නැකැත යි. සුදුසු අකුරු හු, හෙ, හො, ඩ

ජනවාරි 20 බ්‍රහස්පතින්දා 
19 බදාදා 06.42 සිට 20 බ්‍රහස්පතින්දා 08.24 තෙක් අස්ලිස නැකැත යි. සුදුසු අකුරු ඩි,ඩු,ඩෙ,ඩො

ජනවාරි 21 සිකුරාදා 
20 බ්‍රහස්පතින්දා 08.24 සිට 21 සිකුරාදා 09.42 තෙක් මා නැකැත යි. සුදුසු අකුරු ම,මි,මු,මෙ

ජනවාරි 22 සෙනසුරාදා 
21 සිකුරාදා 09.42 සිට 22 සෙනසුරාදා 10.37 තෙක් පුවපල් නැකැත යි. සුදුසු අකුරු මො, ට, ටි, ටු. ඉන් පසු ඉරිදා 11.08 තෙක් උත්‍රපල් නැකැත යි. සුදුසු අකුරු ටෙ, ටො, ප, පි.

මෙහි වේලාව දක්වා ඇත්තේ පැය 24 ඔරලෝසුව අනුව යි.

Comments