මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

බොදු ගොවි 1992,​ උපාධිධාරී ප්‍රධාන ඉදිකිරීම් සමාගමක විධායක ශ්‍රේණියේ සේවයේ නියුතු ඉතා රූමත් උස 4' 10'' දියණියට අධ්‍යාපනික හා වෘත්තීමය සුදුසුකම්ලත් වයස 33 ට අඩු බෞද්ධ/​ කතෝලික කඩවසම් පුතෙකු කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් සොයයි. g​r​e​a​t​s​o​u​l​s​8​8​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B174043

Comments