සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

ගණිතය,​ විද්‍යාව විශිෂ්ඨ ප්‍රතිඵල සඳහා කොළඹ සුප්‍රසිද්ධ ජාතික පාසල්වල පළපුරුදු ගුරු උපදේශකවරු,​ සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව නිවසටම පැමිණ ඉගැන්වේ. 0717074197
001691

Comments