පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් තවදුරටත් අක්‍රීයයි | සිළුමිණ

පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් තවදුරටත් අක්‍රීයයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් කරනු ලබන විමර්ශන කටයුතු අවසන්ව නොමැති හෙයින් පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගමේ ව්‍යාපාර කටයුතු සහ ක්‍රියාකාරකම් තවදුරටත් අත්හිටුවීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් කටයුතු කෙරිණි. ලියාපදිංචි ස්කන්ධ හා සුරැකුම්පත් ආඥා පනත සහ දේශීය භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ආඥා පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝගයන්ට අනුව ජනවාරි මස 05 වැනිදා සිට මාස හයක කාලසීමාවක් සඳහා අත්හිටුවීම දීර්ඝ කෙරෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

Comments