ගුරු වැටුප් විස­ඳු­වාට ගුරු සංගම් ප්‍රසා­දය | සිළුමිණ

ගුරු වැටුප් විස­ඳු­වාට ගුරු සංගම් ප්‍රසා­දය

සර 25 ක් පුරාවට ඇදෙමින් පැවැති ගුරු වැටුප් විෂමතාව විසඳීම සඳහා රජය මඟින් ඉකුත් සතියේ චක්‍ර ලේඛයක් නිකුත් කර ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් සියලු ගුරු සංගම් සිය ප්‍රසාදය රජයට පළ කර සිටී. රාජ්‍ය සේවා හා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය මඟින් නිකුත් කර ඇති එම චක්‍ර ලේඛය ජනවාරි 1 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මකය.

ගුරු වැටුප් ප්‍රශ්නය විසදීම සම්බන්ධව අදහස් දැක්වූ සමස්ත ලංකා එක්සත් ගුරු සංගමයේ ලේකම් යල්වෙල පඤ්ඤාසේකර හිමි පැවැසුයේ මුදල් ඇමැතිවරයා සාකච්ඡාවට පිවිසියේද ඊට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදනද සොයා ගෙන බවයි. එසේම අධ්‍යාපන වෘත්තිකයින්ගේ සංගමයේ සභාපති උලපනේ සුමංගල හිමි පැවැසූයේ වසර කිහිපයකට පසු තමන්ට පිළිගත හැකි විසඳුමක් ලැබුණු බවකි.

Comments