බිළිඳු නමට අකුරු | සිළුමිණ

බිළිඳු නමට අකුරු

ජන­වාරි 09 ඉරිදා
09 ඉරිදා 07.09 තෙක් උත්‍ර­පු­ටුප නැකැත යි. සුදුසු අකුර දු
 
ජන­වාරි 10 සඳුදා
09 ඉරිදා 07.09 සිට 10 සඳුදා 08.49 තෙක් රේවතී නැකැත යි. සුදුසු අකුරු දෙ, දො, ච, චි
 
ජන­වාරි 11 අඟ­හ­රු­වාදා
10 සඳුදා 08.49 සිට 11 අඟ­හ­රු­වාදා 11.09 තෙක් අස්විද නැකැත යි. සුදුසු අකුරු චු, චෙ, චො, ල
 
ජන­වාරි 12 බදාදා
11 අඟ­හ­රු­වාදා 11.09 සිට 12 බදාදා 13.59 තෙක් බෙරණ නැකැත යි. සුදුසු අකුරු ලි, ලු, ලෙ, ලො 
 
ජන­වාරි 13 බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා
12 බදාදා 13.59 සිට 13 බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා 17.06 තෙක් කැති නැකැත යි. සුදුසු අකුරු අ, ඉ, උ, එ
 
ජන­වාරි 14 සිකු­රාදා
13 බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා 17.06 සිට 14 සිකු­රාදා 20.17 තෙක් රෙහෙණ නැකැත යි. සුදුසු අකුරු ඔ, ව, වි, වු
 
ජන­වාරි 15 සෙන­සු­රාදා
14 සිකු­රාදා 20.17 සිට 15 සෙන­සු­රාදා 23.20 තෙක් මුව­සි­රස නැකැත යි. සුදුසු අකුරු වෙ, වො, ක, කි. ඉන් පසු ඉරිදා මුළු දවස පුරා අද නැකැත යි. සුදුසු අකුර කු
 
මෙහි වේලාව දක්වා ඇත්තේ පැය 24 ඔර­ලෝ­සුව අනුව යි. 

Comments